Jar života, nezisková organizácia, vznikla v roku 2014 ako pilotný projekt na základe zvyšujúcich sa potrieb občanov v poproduktívnom veku šarišského regiónu.

Našim poslaním je poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v denných stacionároch Giraltovce a Šarišský Štiavnik.

Denný stacionár dáva ľuďom viac, než sú štyri steny domova. Ponúka miesto, kde môžu seniori a zdravotne postihnutí klienti stráviť čas v príjemnom prostredí rovesníkov, nadviazať resp. obnoviť priateľstvá, porozprávať si pri čaji, džúse alebo káve, zmysluplne prežiť voľný čas a tým zabudnúť na pocit osamelosti, získať väčšiu sebaistotu, eliminovať pocit menejcennosti a choroby v čase, keď ich rodinný príslušníci sú ekonomicky činní a nemôžu im poskytnúť celodennú starostlivosť.

Počas pobytu v zariadení je pre klientov pripravený každodenný program na podporu a udržiavanie ich existujúcich schopností – tréningy pamäte, vedomostné hry, tematické rozhovory, činnosti na podporu motoriky, skupinové cvičenia a pod.

Služby

V dennom stacionári sa podľa §40 ods.1 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Poskytované sociálne služby sú v súlade s daným zákonom.

O nás

Činnosť v dennom stacionári

 • liečba prácou: tréning jemnej motoriky, úchopu a koordinácie, schopnosť zvládať bežné denné činnosti ako je obliekanie, činnosť osobnej hygieny, zvládanie samostatného jedenia a pitia
 • liečba umením: maľovanie, modelovanie, skrášľovanie okolia, práca s rôznym materiálom, tancovanie, dramaturgia
 • liečba hudbou
  • aktívna – spievanie a nácvik nových piesní
  • pasívna – počúvanie a vnímanie hudby
 • liečba prostredníctvom kníh: pôsobenie na myslenie človeka, jeho celkové vnímanie sveta, cítenie, prežívanie a v konečnom dôsledku aj správanie sa k sebe a svojim blízkym.
 • spomienková liečba: pracovanie so staropamäťou, prezeranie fotografii z mladosti, spomínanie na určité životné situácie pomocou čoho sa vybavujú spomienky a aktivizuje pamäť
 • skupinové kondičné cvičenia: cvičenia s fyzioterapeutom, prechádzky do prírody
 • sledovanie televízie, počúvanie rádia, čítanie časopisov
 • zabezpečenie duchovnej starostlivosti
 • donáška a dávkovanie liekov
 • zdravotné úkony (meranie tlaku, meranie cukru,…)
 • organizovanie výletov a rôznych podujatí

Celodenné činnosti sú vedené odbornými pracovníkmi podľa plánu. Činnosti sa striedajú, aby zaujali a nebola ohrozená strata pozornosti. Klienti si môžu ľahnúť, pospať, relaxovať. Zmena prostredia pre starého a chorého človeka je veľmi dobrá.

Naša snaha

Vytvárať priestor pre sebarealizáciu každého klienta.
Integrovať jednotlivých klientov do spoločnosti.
Podporovať a udržiavať ich existujúce schopnosti.
Povzbudzovať k prežívaniu radosti zo života a vzájomnej prítomnosti medzi klientmi navzájom.
Motivovať ich ostať aktívnymi prostredníctvom obľúbených aktivít.
Pomáhať im ostať nezávislými.

Články

Projekt: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionári
Projekt: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionári

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“Názov: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionáriZmluva č. 1227/2023/OPR Výzva: Výzva poslancov PSKNázov žiadateľa: Jar života, n.o.Názov akcie/projektu: Zvyšovanie komfortu seniorov v dennom stacionáriTermín realizácie akcie/projektu: 15.2.2023 – 15.11.2023Miesto realizácie akcie/projektu: Giraltovce, Fučíkova 368Schválená výška dotácie: 1 000,00…

5 Questions to Ask Your Caregiver

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo…

How Family Photo Albums Connect Seniors and Caregivers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo…

Naši sponzori